شماره های حساب های شرکت به شرح ذیل می باشد:

نام بانک

صاحب حساب

شماره حساب

شماره کارت

ملت

عباسعلی امامی

۳۴۰۳۶۲۲۴۳۱

۶۱۰۴۳۳۷۰۵۷۸۹۶۴۴۹

صادرات

عباسعلی امامی

۰۳۳۳۱۰۹۸۴۹۰۰۸

۶۰۳۷۶۹۱۷۰۷۲۲۷۶۰۹

در صورتی تمایل به افزایش اعتبار حساب کاربری خود از طریق درگاه پرداخت آنلاین به صفحه شارژ حساب مراجعه نمایید. همچنین در همین صفحه (شارژ حساب) می توانید فیش پرداخت شده خود را نیز ثبت نمایید.